Skip to main content
Ole Magnus Oterhals snakker med en dame

Konferanse:

Funksjons­evne­konvensjonen (CRPD)

En konferanse om menneske­rettigheter - et samarbeid mellom Norsk Forbund for Utviklings­hemmede (NFU) og Stiftelsen SOR. Oslo kongressenter 27. og 28. oktober 2022.

Påmelding til nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på våre fremtidige konferanser ved å melde deg på nyhetsbrevet vårt:

Om konferansen

Regjeringen planlegger å inkorporere funksjonsevnekonvensjonen (CRPD) i norsk lov. Dette er noe mange har ventet på.

27. - 28. oktober 2022 avholder Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU) og Stiftelsen SOR en egen konferanse som retter fokus på CRPD. På konferansen vil myndigheter, forskere, kommuner, organisasjoner og selvsagt utviklingshemmede selv belyse ulike sider ved konvensjonen og dens implikasjoner. 

Konferansen er til for alle som er opptatt av rettigheter, levekår og tjenester til utviklingshemmede. 

Konferansen avholdes i Oslo kongressenter og erstatter Stiftelsens SOR sin ordinære høstkonferanse. Alle med SOR Digital + kan følge konferansen på livestream eller se opptak senere. 


Gitar

Konferansemiddag og konsert med Stian Carstensen

Program

 • Konferansierer er Mats Sollid og Erling Due Bergseth

Torsdag 27. oktober 2022

 • 0830

  Registrering

 • 0930

  Velkommen
  Tom Tvedt, forbundsleder i NFU, og Karl Haakon Sævold, styreleder i Stiftelsen SOR

 • 0945

  Åpning av konferansen
  Odin Adelsten Aunan Bohmann, statssekretær i Kultur- og likestillingsdepartementet 

 • 1000

  Tøssebroforelesningen
  Jan Tøssebro har vært den fremste forskeren på utviklingshemmedes levekår de siste 10-årene. I år går han av med pensjon og skal på konferansen fra eget perspektiv reflektere over fortid, nåtid og fremtid. 

 • 1045

  Pause

 • 1100

  Hva er CRPD og hvilken betydning vil inkorporering i norsk lov eventuelt ha?
  Kjersti Skarstad og Kjetil Mujezinovic Larsen skal på 30 minutter hver gi oss en kort innføring i CRPD og fra deres perspektiv reflektere over betydningen inkorporering kan få for utviklingshemmede. 

 • 1200

  Lunsj

 • 1300

  Kulturelt innslag ved Dissimilis

 • 1315

  Implementering av CRPD i kommunene
  Anna Bjørshol, avdelingsdirektør i Bufdir

  Barne- og familiedirektoratet har fått i oppdrag å bidra til at CRPD blir implementert hos Statsforvalterne og i kommunene. Bjørshol vil presentere arbeidet som gjøres for å få gjennomført dette. 

 • 1345

  Implementering av CRPD i kommunal sektor
  Marcus Zweiniger, landskapsarkitekt i Bodø kommune, mastergrad i universell utforming.

  Zweiniger forteller om arbeidet rundt en egen CRPD-handlingsplan i Bodø, som belyser hvor de ulike virksomhetsområder befinner seg sett i lys av konvensjonen, og hvordan man skal arbeide med aktuelle utfordringer.

 • 1415

  Pause

 • 1435

  Tvang og makt mot mennesker med utviklingshemning  - erfaringer fra besøk til fire kommuner
  Helga Fastrup Ervik, avdelingssjef i Sivilombudet

  Mer enn 1600 mennesker med utviklingshemning lever i Norge med et vedtak om bruk av tvang og makt etter helse- og omsorgstjenestelovens kapittel 9. Hvordan står det til med rettssikkerheten til disse menneskene og hvordan jobber kommunene med å redusere bruken av tvang og makt mot mennesker med utviklingshemning? Sivilombudet har undersøkt situasjonen mennesker med utviklingshemning i fire kommuner, og vil dele overordnede funn og refleksjoner fra disse besøkene.

 • 1505

  Hvilke konsekvenser kan og bør CRPD ha for kommunene?
  Erfaringer, muligheter og forventninger. 

  Ingvild Østerby, juridisk rådgiver i NFU

 • 1535

  Pause

 • 1550

  Hva er ytringsfrihet uten ytringsmulighet?
  Kari Anne Revheim, reporter i TV BRA og Camilla Kvalheim, redaktør og daglig leder, snakker om hvorfor utviklingshemmede i Norge og det norske demokratiet trenger en egen TV kanal som brøyter vei.


 • 1630

  Det faglige programmet avsluttes

 • 1900

  Konsert med Stian Carstensen med påfølgende middag

Gitar

Konferansemiddag og konsert med Stian Carstensen

 

Fredag 28. oktober 2022

 • 0855

  Åpning av dag 2 ved Mats Sollid og Erling Due Bergset

 • 0900

  Husbankens virkemidler relatert til artikkel 19 i CRPD
  Osmund Kaldheim er administrerende direktør i Husbanken. Kaldheim ledet også arbeidet med NOU 2016: 17 «på lik linje». Han skal med utgangspunkt i artikkel 19 snakke om retten til å leve og bo selvstendig, og hvor og med hvem man vil, sett fra Husbankens perspektiv.

 • 0930

  Grunnlaget for utforming av bolig og avlastning - noen refleksjoner
  Det er ikke alltid så enkelt å få øyne på det som kan betegnes som inkluderende og segregerende praksiser i våre egne lokalsamfunn. Våre holdninger til tematikken kan muligens vise seg når vi ser på hvordan tjenester blir organisert, hvor de blir levert, i hvilket omfang, til hvilke kvaliteter og av hvem. Et tegn på segregering kan være når borgere med samme bistandsbehov blir plassert i stadig større boenheter og avlastningssentere. I dette innlegget vil noen av de vanligste argumentene som blir brukt for å støtte holdningen om større tjenestesteder bli adressert, og særlig svakheter ved disse argumentene bli diskutert. En visjon for inkluderende praksiser blir tilsvarende presentert, og begrunnelsene for denne visjonen.

  Lars Rune Halvorsen er tilknyttet Høgskolen i Østfold, hvor han er instituttleder ved Instituttet for Velferd, ledelse og organisasjon. Utdanningsbakgrunnen er mastergrad i læring i komplekse systemer og førstelektor i vernepleie. Halvorsen har arbeidet med tematikken etikk, miljøarbeid og miljøterapi i 25 år. 

 • 1000

  Retten til å velge hvor en vil bo
  Hvor går grensen for når det blir "uforholdsmessig dyrt" for kommunene å innfri retten til å motta tjenester i eget hjem? En historie om Andreas og kommunens vegring mot å innfri hans rettigheter.

  Jarle Eknes, spesialist i klinisk psykologi og habilitering

 • 1025

  Pause

 • 1045

  Endelig kommer stortingsmeldingen
  Gry Haugsbakken, statssekretær i Kultur- og likestillingsdepartementet

  Regjeringen tar sikte på å legge frem en stortingsmelding om menneskerettighetene til personer med utviklingshemming høsten 2022. Denne har vi ventet på i flere år. Helt siden NOU 2016:17 På lik linje kom har utviklingshemmede, pårørende og fagmiljø ventet på politisk oppfølging. Kanskje høsten 2022 blir historisk?

  Etter hennes innlegg blir det paneldebatt, ledet av Karl Haakon Sævold. Sævold er styreleder i Stiftelsen SOR.

  I panelet deltar Cato Brunvand Ellingsen fra SV, sammen med Tom Tvedt, forbundsleder i NFU, og Annette Drangsholt, leder i Autismeforeningen. 

 • 1130

  Alle skal med - nå blir det utviklet egen treningsapp for mennesker med utviklingshemming

  Svært få mennesker med utviklingshemming oppfyller de nordiske kravene innen fysisk aktivitet. I tillegg påpeker forskere at en inaktiv livstil for mennesker med utviklingshemming kan få enda større konsekvens enn for befolkningen ellers. Mats A. Sollid, reporter i Empo Tv og Monica Steen Johannessen, attføringsansvarlig/prosjektansvarlig, snakker om prosjektet som resulterer i en app og tv- serie.

 • 1145

  Lunsj

 • 1245

  Kulturelt innslag Dissimilis

 • 1300

  Deltakelse må være på ordentlig
  May Østby har de siste årene vært primus motor for at utviklingshemmede skal være medforskere i forskningsprosjekt. Hun har blant annet ledet et arbeid med å utvikle forskerkurs. May kommer for å snakke om inkluderende forskning i perspektiv fra CRPD, og hvordan dette arbeidet kan være nyttig for kommuner og andre. Med seg har hun medforskerne Ole Magnus Oterhals, Camilla Hopen og Tom Remi Kongsmo.

 • 1400

  Pause

 • 1415

  "Ola" - en dokumentarfilm
  En dokumentarfilm om en engasjert og ærlig mann, som stiller spørsmål om tilværelsen og reflekterer rundt sin egen posisjon i samfunnet. Regissør Ragnhild Nøst Bergem forteller om arbeidet med dokumentaren. Ola og Ragnhild presenterte arbeidet med filmen på SOR sin konferanse i 2021. Nå er den straks ferdig og vi får smakebiter fra filmen som lanseres i starten av 2023!

 • 1500

  Slutt - takk for nå

Digitale ressurser (bonusforelesninger)

De digitale ressursene blir ikke presentert på selve konferansen i Oslo Kongressenter, men vil være tilgjengelig for deltakere og abonnenter av SOR Digital+

 • De digitale bidragene er: 

 • Funksjonsevnekonvensjonen - et perspektivskifte for tjenestene
  Mange med utviklingshemming trenger omfattende bistand for å leve liv i tråd med egne ønsker og verdier. CRPD medfører et perspektivskifte for tjenestene. I denne forelesningen utfordrer spesialrådgiver i Stiftelsen SOR Cato Brunvand Ellingsen tjenester og kommuner til å tenke nytt med utgansgpunkt i CRPD

 • BPA og omfattende tjenester - selvsagt er det mulig!
  En del personer trenger omfattende, gode og stabile tjenester for å leve gode liv. BPA kan være en måte å organisere tjenestene på som sikrer dette. Bjørg Røstbø har vært arbeidsleder i sin datters BPA-ordning i 12 år. BPA-ordningen innbefatter omfattende tjenester med 2-1 bemanning. Bjørg vil snakke om hvordan organisering av tjenesten har medført store endringer i datterens livskvalitet - og om viktige forutsetninger for å lykkes.  

 • Retten til et selvstendig liv og til å være en del av samfunnet
  Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) har de siste årene rettet søkelyset på situasjonen for utviklingshemmede. Senest gjorde de det med rapporten "Retten til et selvstendig liv og til å være en del av samfunnet". Representanter for ombudet vil i denne digitale forelesningen presentere deres arbeid, funn og vurderinger knyttet til utviklingshemmedes likestillingssituasjon.  

 • CRPD - fra ord til handling

  Drammen kommune har brøytet vei for tjenesteinnovasjon de siste årene. Med CRPD som utgangspunkt, legger de til rette for at tjenestebrukere lærer om egne menneskerettigheter. I tillegg jobber kommunen systematisk med opplæring av politikere, ledere og ansatte slik at konvensjonens innhold kan omsettes i praksis. I denne forelesningen vil Hege Kylland (fagrådgiver i Drammen kommune), og Linn Løvlie Slette (rådgiver i Stiftelsen SOR) snakke om kommunens viktige arbeid på feltet.  

  Forelesningen legges ut i etterkant av konferansen (desember).

Prisinformasjon

Påmelding (fysisk tilstedeværelse i konferanselokalene + digital tilgang til opptak 1 mnd)

Ved tidlig påmelding (innen 09. september 2022) er prisen samlet for to dager kr 3.980,-  Samlet pris for deltakelse kun én dag er kr 1.990,-
Ved påmelding etter 09. september er prisen samlet for to dager kr 4.480, og kr 2.240 for en dag.

Dersom fire eller flere melder seg på samtidig fra samme arbeidsplass (og deltar), reduseres prisen for hver enkelt med kr 300,- Samlet pris for hele konferansen blir da 3.680,- pr person, ved tidlig påmelding (innen 09. september 2022).

Konferansemiddag
Tre retters middag med to enheter drikke kr 695,-

Overnatting
Rom m/ frokost pr enkeltrom: fra kr 1.295 pr natt
Rom m /frokost pr dobbeltrom: fra kr 1.495. pr natt

SOR DIGITAL +

SOR Digital+

SOR Digital+ er SORs flaggskip, som gir tilgang til å streame alle de tre årlige SOR- og UngSOR konferansene. I tillegg får man tilgang til opptak fra konferansene i 1-5 år, samt tilgang til mange faglige forelesninger som kun gjøres tilgjengelig for dem som abonnerer på SOR Digital+.