Skip to main content

Historikk

SORs fag- og forskningsfond har siden 1964 bidratt med over 300 tildelinger, med et samlet beløp på over 10 millioner kroner.

Stiftelsen SOR har fra starten i 1951 vært opptatt av forskning og faglig utvikling.

Fondet ble opprettet i 1964 under navnet "Åndssvakeomsorgens forskningsfond". Etter hvert ble navnet "Samordningsrådets forskningsfond". Senere ble navnet endret til "Eli Vindeggs forskningsfond", oppkalt etter navnet på ett av fondene som inngikk i den samlede fondsvirksomheten. I 2013 ble navnet endret til det som gjelder i dag: "SORs fag- og forskningsfond".

  • I 1955 ble Varekrigsfond for Åndsvake opprettet av Norsk varekrigsforsikring med en grunnkapital på kr. 500.000,-.
  •  Men først i 1964 ble Åndsvakesakens forskningsfond opprettet med en grunnkapital på kr. 100.000,- som var en gave fra Oslo Støttelag for Åndsvake og Norges Bygdeungdomslag. Virksomheten var basert på renteavkastning og gaver. Som eksempel kan nevnes at fondet under FNs barneår i 1979 og FNs handikapår 1981 mottok kr. 705.000,- i gaver som ble fordelt til forskningsformål. Norske Kvinners Sanitetsforening, Norges Bondekvinnelag og Redd Barna var store bidragsytere. Sosialdepartementet bestemte i 1978 at Varekrigsfondet skulle legge til det som i dag heter SORs forskningsfond.
  • Eli Vindeggs Forskningsfond til fordel til psykisk utviklingshemmede ble opprettet i 1968 av Kirsti og Torbjørn Vindegg med en grunnkapital på kr. 550.000,-.
  • I 2002 fikk SORs forskningsfond overført to fond fra Organisasjonen Voksne for Barn, Murmester Paal Kristensen og fru Anna sitt legat og Bjørg Bakkens fond med en kapital på kr. 950.000,-.
  • Høsten 2005 fikk vi melding om en ny testamentarisk gave: en gave som skal gå til forskning etter Edna og Jacob Rynning Sundals dødsbo. Beløp på kr. 850.000,- er mottatt i 2006.
  • Norges Røde Kors forskningsfond til beste for psykisk utviklingshemmede ble opprettet 2. januar 1979 med en grunnkapital på kr. 1 mill. - Renter.av kapitalen skulle gis som forskningsbidrag av NRK sitt Sentralstyre etter at SORs forskningsfond sitt styre hadde uttalt seg og gitt sin anbefaling. Disse midlene ble formelt overført til SORs forskningsfond i 2011.
  • Stiftelsen SOR har ved flere anledninger bevilget midler til stiftelsen SORs fag- og forskningsfond.
I dag er alle fond i SOR slått sammen til et fond med et styre. Fondet er en selvstendig juridisk enhet og har som formål å støtte fag- og forskningsformidling på alle områder som kan tjene til større forståelse av utviklingshemning og føre til bedre metoder for forebygging, behandling, opplæring og aktiv deltakelse fra mennesker med utviklingshemning.
 
I årenes løp er det foretatt over 300 tildelinger, med et samlet beløp på over 10 mill. kr.