Skip to main content
Vi trenger flere ledere i helse- og omsorgstjenestene

Vi trenger flere ledere i helse- og omsorgstjenestene

Helsepersonellkommisjonen har lagt frem sin rapport. Premissene er klare. Vi må reformere tjenestene for å stå rustet for fremtiden. Det er visstnok ikke penger som mangler. Det er folk det vil være manko på i fremtiden. Det betyr ikke at vi skal kutte i antall ledere, heller tvert i mot.

Publisert: torsdag, 09. mars 2023, av  Cato B. Ellingsen

Dette er en kommentar fra fagsjef i Stiftelsen SOR, Cato Brunvand Ellingsen. Den gir uttrykk for skribentens meninger.

En av de viktigste faktorene for gode tjenester er god ledelse. Ledelsesforskningen er tydelig på at relasjonsorientering kanskje er den viktigste faktoren for god ledelse. I spesialisthelsetjenesten og i kommunene er lederspennet stort. Særlig i kommunale helse- og omsorgstjenester har hver leder svært mange ansatte å følge opp. NORCE sin forskning, som Helsepersonellkommisjonen viser til, viser en median på mellom 50 og 100 ansatte per leder på de ulike delene av helse- og omsorgstjenestene. I tillegg ser vi mange eksempler på at ledere har ansvar for å følge opp ansatte på ulike lokasjoner.

Det er ikke entydige sammenhenger mellom lederspenn og turnover, men ledere med mange ansatte retter fokus mot drift og administrative oppgaver i stedet for relasjons- og endringsledelse. Dette klart i strid med hva som ansees som god ledelse. Det er grunn til å stille spørsmål ved om rammene for ledere i helse- og omsorgstjenestene er gode nok. Helsepersonellkommisjonen påpeker at det er utfordrende for ledere å følge opp det som forventes av dem, og det derfor er «viktig at de, i tillegg til tillit, gis de nødvendige rammene for utøvelse av de samlede lederoppgavene». 

En viktig oppgave for velferdstjenestene er å sikre at folk får mulighet til meningsfulle aktiviteter og å skape gode relasjoner. Fra tjenestene til personer med utviklingshemming er aktiv støtte en faglig tilnærming som nettopp gir en god måte å støtte folk slik at de kan leve liv i tråd med egne ønsker og verdier. Forskningsgrunnlaget til aktiv støtte er solid. 

For å sikre god aktiv støtte må ledere i velferdstjenestene ha (1) gjennomgående fokus på livskvalitet, (2) organisere og lede teammøter, (3) sette opp gode arbeidsplaner, (4) observere direkte tjenesteyting og gi hands-on veiledning på dette og (5) ha hyppige veiledningssamtaler. Det er ikke veldig overraskende at dette er viktig, men med det store lederspennet som Helsepersonellkommisjonen peker på, vil det være svært mange ledere i norske helse- og omsorgstjenester som ikke har noen som helst mulighet til å følge opp sitt lederansvar på en god måte. 

Det er de lokale lederne som vet best hva som skal til for å sikre kompetanse, rekruttering og bygging av gode tverrfaglige team i helse- og omsorgstjenestene. De må få de rammene som skal til for å kunne drive kunnskapsbasert ledelse. Da må vi ha flere ledere.