Skip to main content
Sandefjord kommune: 2040 starter nå!

Sandefjord kommune: 2040 starter nå!

I Sandefjord kommune satser de friskt på gode tjenester til personer med utviklingshemming. Med to parallelle tjenesteutviklingsprosjekt staker de ut en nyskapende og fremtidsrettet vei for de kommunale velferdstjenestene. 

Publisert: onsdag, 18. januar 2023, av  Linn Løvlie Slette

Ved siden av å implementere positiv atferdsstøtte (PAS) som faglig og verdimessig rammeverk, er kommunen i prosess med å utarbeide en strategi- og handlingsplan for tjenester til personer med utviklingshemming og/eller utviklingsforstyrrelser kalt På-lik-linje. Prosjektet tar utgangspunkt i den offentlige utredningen med samme navn (NOU 2016: 17 På lik linje) og Helsedirektoratets nasjonale veileder “Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming”.

Strategiplanen omfatter ti satsningsområder som skal sikre at tilbudene kommunen leverer er bærekraftige i en fremtid med press på økonomiske og personellmessige ressurser; 2040 starter nå! Planen skal til folkevalgt behandling i løpet av våren 2023.

image005Stor oppslutning på kommunens folkemøte 11. januar 2023

Bred medvirkning - en suksessfaktor i arbeidet 

I løpet av 2022 har Sandefjord kommune engasjert seg bredt for at flest mulig interessenter skal få mulighet til å medvirke i planen. I tillegg til arbeid i styringsgruppe, prosjektgruppe og åtte arbeidsgrupper (i henhold til løftene fra NOU’en), har prosjektet også fokusert sterkt på medvirkningsgrupper fra berørte aktører. Det siste halve året har kommunen gjennomført kontinuerlige møter med både pårørenderepresentanter og tjenestemottakere slik at alle skal få muligheten til å gi tilbakemelding på planen. 

Hvordan legger dere til rette for at de som faktisk får, eller bruker tjenestene deres, skal få medvirke i prosessene? - Vi har planlagt tre medvirkningsmøter, hvor to allerede er gjennomført. Det første møte gjennomførte vi i en løs og uformell setting på Peppes Pizza. De to andre møtene gjennomføres på rådhuset. Vi skriver referat fra møtene med tilpasset språk og tekstmengde. Under medvirkningsmøtene bruker vi visuell støtte i form av bilder på en powerpoint-presentasjon. Flere av bildene/illustrasjonene henter vi fra den lettleste versjonen av veilederen «Gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming», forklarer Anders Johansen, prosjektleder for PAS-satsningen. 

11. januar gjennomførte kommunen i tillegg et medvirkningsmøte med medarbeidere som jobber i seksjonen og et påfølgende åpent folkemøte for innbyggerne. Det åpne folkemøtet ble innledet av Ordfører Bjørn Ole Gleditsch. Over 90 innbyggere tok turen til kommunestyresalen denne kvelden. - Det var helt fantastisk å se så mange engasjerte mennesker arbeide sammen mot et felles mål - å sikre at vi leverer gode og forutsigbare tjenester til mennesker med utviklingshemming i kommunen vår, sier Martine Meen Hobæk i kommunens fagteam.

Fra folkemøte til kick-off

ImageFoto: Himmeljegerne
Etter et vellykket folkemøte inviterte kommunen videre til kick-off for tjenestebrukere, ansatte og pårørende. Arrangementet signaliserte slik sett starten på implementeringsprosessen som skal vare ut 2025, og Himmeljegerne var spesielt invitert for å inspirere de fremmøtte til å være litt mer grensesprengende. De fortalte entusiastisk om sine ekspedisjoner i inn- og utland, og fra sine turer både til lands og til vanns. Vi snakket litt med Anette Paulsen om Himmeljegerne inspirerte til å være mer aktiv ute i naturen: - Det er veldig fint at Sandefjord kommune satser på dette, og at det kommer så mange. For min del inspirerte Himmeljegerne til å være mer aktiv om sommeren. Jeg er ikke så glad i turer på vinteren. Men jeg er veldig opptatt av politikk. 

 

Parallelle prosesser skal gi bedre tjenester

Under kommunens kick-off holdt Morten Uthaug, seksjonsleder i BOA, en innledning om arbeidet. Når vi snakket med ham i forkant påpekte han viktigheten av å se satsningene i en større helhet. - Det er viktig for meg at alle involverte forstår at det vi jobber med er prosesser som henger sammen med hverandre, og at målet i den andre enden er bedre tjenester tilpasset morgendagens behov.

Avspraket på implementeringsprosessen ble på engasjerende og kunnskapsrikt vis avsluttet av Anders Johansen, prosjektleder for PAS-teamet, som presenterte positiv atferdsstøtte og kommunens prosjektorganisering. Johansen snakket til forsamlingen om prinsippene det faglige rammeverket er tuftet på, samtidig som han sa noe om målsetningen med PAS. Han trakk også frem de fire kompetansenettverkene i seksjonen, og at de har initiert et nasjonalt nettverk for positiv atferdsstøtte i Norge. Dette har blitt realisert gjennom midler fra Helsedirektoratets tilskuddsordning som skal bidra til å øke kompetansen i helse- og omsorgstjenestene til personer med utviklingshemming. 

Vi spurte prosjektlederen om han var fornøyd med oppslutningen rundt kick-off, og hvilke tanker han har gjort seg om veien videre: -  Ja! Å ha omtrent 260 personer samlet på de to forestillingene til sammen skal vi være godt fornøyd med. Ekstra gledelig er det jo at om lag 100 av disse folkene er personer som mottar tjenester – og at de deltar på disse arrangementene på lik linje med andre! Også pårørende var godt representert på begge forestillinger, og selvsagt en god andel medarbeidere. Veien videre blir inspirerende og arbeidskrevende, men samtidig motiverende. Og sammen med de det gjelder og deres nærpersoner og familier skal vi lykkes med en kursendring som skal resultere i økt kvalitet i tjenesten.