Konferanse:

UngSOR

1.-2. februar 2022
Oslo + digital deltakelse

Påmelding

Meld deg på konferansen ved å trykke på "Påmelding" nedenfor

T: 38 39 59 99
E: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Om konferansen

1.- 2. februar 2022 avholder SOR vår første UngSOR-konferanse.
Konferansen er for alle som er engasjert i gode levekår for barn og unge med utviklingshemming. 
Vi søker med dette å bygge et fellesskap og en møteplass på tvers av fagområder, arenaer og roller i barn og unges liv. Dette er fagfolk og tjenesteytere i helse- og omsorgstjenester, habilitering, sjeldenfeltet, barnehage og skole. Det er representanter fra kommunale og statlige myndigheter, politikere og andre beslutningstakere. Det er foreldre, søsken og andre pårørende og engasjerte nærpersoner. Det er kanskje deg?

Konferansen er mer enn en enkeltstående konferanse. I tillegg til å kunne delta fysisk på konferansen på Oslo kongressenter i februar 2022, vil det bli tilgang til digitale ressurser. Hele konferansen vil være tilgjengelig på nett, både live og i opptak etterpå. I tillegg vil det bli lagt ut egne forelesninger som bare er tilgjengelig på nett, også i løpet av året frem til neste konferanse. 
____________________
Bilde av Sol Heilo

Konferansemiddag og musikk med Sol Heilo

Program

UngSOR-konferansen 2022
(Programmet er under utvikling og det kan forekomme mindre endringer. Det vil også komme en rekke bidrag som kun er tilgjengelig digitalt)

Første dag - 1. februar 2022

 • 08.30

  Registrering

 • 09.30

  Velkommen
  Åpning av konferansen ved Karl Haakon Sævold. Han er styreleder i SOR og også far til en ung mann med utviklingshemming. Vi blir i åpningen av konferansen litt bedre kjent med Karl Haakon og hans erfaringer som far.  

 • 09.50

  Introduksjon av dagen og digitale muligheter
  Faglig ansvarlig for konferansen, Cato Brunvand Ellingsen, forteller mer om konferansen, formålet med denne og digitale muligheter. 

  Introduksjon av konferansens konferansier Tim Lunaas Heggelund (Servicemedarbeider ved Marienlystskole, Oslo kommune)

 • 10.00

  Det vi vet
  - om livene til barn og unge med utviklingshemming
  Mari Trommald er direktør i Bufdir. Bufdir er myndighetenes fagorgan på blant annet barn, unge og oppvekst og skal snakke om situasjonen for barn og unge med funksjonsnedsettelse i Norge i dag. 

 • 10.25

  Undersøkelse av helse- og omsorgstjenestene til barn med funksjonsnedsettelse
  Høsten 2021 publiserte Riksrevisjonen en rapport om helse- og omsorgstjenestene til barn og unge med funksjonsnedsettelse. Representanter fra Riksrevisjonen vil snakke om deres funn og anbefalinger. 

 • 10.45

  Pause

 • 11.00

  Det er vårt liv!
  Barn og unge med utviklingshemming forteller om hva som er viktig for dem.

 • 11.20

  Foreldre til utviklingshemmede – vårt perspektiv
  Anette Jenssen er leder for Handikappede barns foreldreforening (HBF) og vil bidra med deres organisasjons perpektiv på situasjonen for barn og unge med utviklingshemming. 

 • 11.30

  Hvordan kan politikken bidra?
  Aktuelle bidragsytere inviteres til å snakke om hvordan politikken kan og skal tilrettelegge for best mulig liv for barn og unge med utviklingshemming. Statssekretær Trine Fagervik i Barne- og familiedepartementet kommer. 

 • 12.00

  Lunsj

 • 13.00

  Kulturelt innslag med Dissimilis

 • 13.15

  Er det plass til kjærlighet når vi må gjøre så mye selv?
  Ann-Mari Haug har i en årrekke møtt foreldre som venter eller får barn med funksjonsnedsettelse ved Oslo Universitetssykehus, Ullevål. Hun skal snakke om sine erfaringer fra disse møtene, med vekt på behovet for koordinering. For over 10 år siden skrev hun en artikkel med samme tittel som dette foredraget. Har hun de samme refleksjonene i dag som da?

 • 13.45

  Koordinering og samhandling
  1. august 2022 trer endringer i velferdstjenestelovgivningen (samarbeid, samordning og barnekoordinator) i kraft. Helsedirektoratet leder et tverretatlig arbeid som blant annet skal utvikle en veileder. Denne skal være ferdig før sommeren. Representant fra Helsedirektoratet forteller om grunnlaget for og utvikling av dette arbeidet.

  Når veilederen er ferdig rundt sommeren vil denne bli presentert digitalt for dem som har tilgang til konferansen. 

 • 14.15

  Pause

 • 14.30

  Barnekoordinator: Hvordan jobber Koordinerende enhet i Ringerike kommune for å forberede seg på nytt lovverk.
  Hvordan få til god koordinering rundt barn og unge, og deres familier?

  Lillan Tangen Bratsberg og Torhild Lien, Koordinerende enhet Ringerike kommune.

 • 15.15

  Veilederen fra helsedirektoratet - Hva betyr den for barn og unge?
  Helsedirektoratet har gitt ut veileder om gode helse og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming. Den gjelder også for tjenester til barn og unge med utviklingshemming og deres familier. NAKU vil presentere hvordan veilederen omtaler tjeenster til barn og unge, samt vise til eksempler fra sin nye nettressurs.

 • 15.45

  Fra forelderhjem til barnebolig
  Olaug Nilssen er prisvinnende forfatter og mor til Daniel, som er eit barn med autisme og utviklingshemming. Då han var 13, flytta han ut frå familieheimen og inn i ein barnebustad. Nilssen snakkar om både kjensler og praktiske omstende rundt dette.

 • 16.30

  Avslutning
  Dagens faglige program avsluttes 1630.

 • 19.00
  Konferansemiddag
  Musikalsk innslag med Sol Heilo

Andre dag - 2. februar 2022

 • 08.55

  Velkommen til andre dag av konferansen

 • 09.00

  Early Positive Approaches to Support (E-PAtS) programme
  Nick Gore er klinisk psykolog og forsker basert Tizard Centre University of Kent. Hans forelesning er på engelsk. Nick has a special interest in supporting people with learning disabilities and their families. Nick leads on the Early Positive Approaches to Support (E-PAtS) programme. He will present details about this programme in the context of early intervention research to support good lives for people with learning disabilities and their families. 

 • 09.45

  Pause

 • 10.00

  Veiledning hjemme i familiene
  Gry Østby leder et familieveiledningsprosjekt i Bydel Søndre Nordstrand i Oslo. Dette er et lavterskeltilbud der familier får veiledning i hjemmet. Gry skal snakke om deres arbeid. Ebba Falch som jobber i prosjektet er også med. 

 • 10.30

  Brukerstyrt personlig assistanse - hvordan få dette til på en god måte for barn og unge med utviklingshemming?
  I desember 2021 presenterer BPA-utvalget sitt arbeid. Utvalget skal gjennomgå og foreslå forbedringer i ordningen med brukerstyrt personlig assistanse. BPA er også et viktig tilbud for barn og unge med utviklingshemming og deres familier. På UngSOR-konferansen vil vi sette fokus på dette både gjennom innslag live og digitalt. 

  Tove Linnea Brandvik, Forbundsleder i Norges handikapforbund og medlem av BPA-utvalget vil snakke om utredningen og utvalgets anbefalinger. Vi vil også ha minst et eksempel på en god ordning. Detaljer om denne delen vil komme etter at utvalget har lagt frem sin rapport midt i desember. 

 • 11.00

  «En kilde til mestring»
  Erfaringer med bruk av Positiv atferdsstøtte (PAS) i det spesialpedagogiske arbeidet i skolen.

  Marit Tjøstheim Skretting er vernepleier med pedagogisk utdanning og har jobbet på Møllehagen skolesenter i 14 år. Skolesenteret har de siste 5 årene implementert Positiv atferdsstøtte som sitt pedagogisk rammeverk.

 • 11.30

  Hvordan sikre faglig kvalitet i tjenestene?
  Tine Dahl er leder for en del av tjenestene til familier med barn med funksjonsvariasjon i Sandefjord kommune. Hun skal snakke om hvordan de jobber for å organisere tjenestene på best mulig måte slik at de er preget av faglig kvalitet. Med seg har hun Rose Heian, som er fagkoordinator på Teksleåsen avlastningsbolig. Teksleåsen er en av to avlastningsboliger i Sandefjord kommune. I 2019 ble det satt i gang en stor endringsprosess på Teksleåsen for å heve kvaliteten i tjenestene som blir gitt. Innlegget vil ha fokus på hvordan leder, ansatte og pårørende har samarbeidet for å oppnå en endring til det positive. Les mer om deres arbeid på NAKU sine nettsider. 

 • 12.00

  Lunsj

 • 13.00

  Kulturelt innslag med Dissimilis

 • 13.15

  Tilrettelegging av fritid. Et nytt fagfelt?
  I denne timen setter vi fokus på fritiden til barn og unge med funksjonsnedsettelse. Anders Midtsundstad, seniorrådgiver ved Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser
  (NKBUF) og førstelektor ved VID, innleder. Adam Berge og Johannes Tveitnes er medforskere ved VID vitenskaplige høyskole og vil fortelle om funn fra «Fritidsprosjektet». 

 • 14.00

  Pause

 • 14.15

  Jeg er pappa!
  Vi avslutter konferansen med å rette fokus på det å være pappa til barn og unge med utviklingshemming, først og fremst med en samtale med noen som har ulike erfaringer med denne rollen. 

 • 15.00

  Konferansen avsluttes klokken 1500

Digitale bidrag

I tillegg til programmet som foregår på Oslo kongressenter vil alle deltakere ha tilgang til digitale bidrag. De fleste av disse vil være klare når konferansen gjennomføres i februar, men det vil også komme noen bidrag i ettertid. 

Veerle Garrels - Elevmedvirkning og selvbestemmelse for elever med utviklingshemming
Høy grad av selvbestemmelse er knyttet til bedre livskvalitet, større deltakelse i arbeidslivet, bedre psykisk helse, og mer selvstendighet i voksenlivet. Selvbestemmelse er derfor et viktig mål for personer med utviklingshemming. Men hva er selvbestemmelse, og hvordan kan vi gi opplæring i det? I dette foredraget operasjonaliseres selvbestemmelse, og det gjøres rede for hvordan økt elevmedvirkning i skolen kan føre til høyere grad av selvbestemmelse i voksenlivet.

Retten til å bli hørt
Artikkel 12 i FNs barnekonvensjon slår fast at alle barn har rett til å uttrykke sine synspunkter og bli hørt i alle forhold som berører dem. Artikkel 7.3 i FN-konvensjonen om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) understreker at barn med funksjonsnedsettelser har rett til å bli hørt på lik linje med andre barn. Allikevel vet vi at barn og unge med utviklingshemminger blir hørt i langt mindre grad enn andre barn og unge. Grete Vandvik er seniorrådgiver i Redd Barna og skal snakke om hva det innebærer at også barn og unge med utviklingshemminger har rett til medvirkning og innflytelse, hvorfor er det viktig, og hvordan kan vi styrke retten til å bli hørt for denne gruppen barn og unge? 

Sang og musikk for alle - med glede, mestring og livskvalitet i fokus
Dissimilis arbeider for å skape livskvalitet for mennesker med utviklingshemming og funksjonsnedsettelser gjennom å tilby kulturaktiviteter som gir positive opplevelser, mestring og anerkjennelse. I tilbudet «Sang og musikk for alle» møtes barn med funksjonsnedsettelser og minoritetsbakgrunn sammen med familier og pårørende. Lek og samspill oppstår på tvers av funksjonsnivå og kulturer! «Sang og musikk for alle» er utviklet av Dissimilis nasjonale kompetansesenter, og er etablert i Drammen, Lørenskog, Oslo, Kongsberg og Kristiansand.

Dissimilis presenterer her grunnlaget, målsettingene og metodikken i tilbudet «Sang og musikk for alle», samt informere om prosessen rundt oppstart av nye tilbud.

ITA  – Inkluderende og tilrettelagt allidrett
Bjørn Roar Vagle er fagperson/vernepleier og far. Han forteller om bakgrunnen for idrettstilbudet han har startet opp og erfaringene så langt, og var dette tilbudet betyr for utøverne.

 

 

Når:
1. - 2. februar 2022

Hvor:
Oslo, Oslo kongressenter Youngs gate 21 (eller digital deltakelse fra hvor som helst)

Målgrupper:
Alle som er engasjert i gode levekår for mennesker med utviklingshemming; miljøterapeuter, miljøarbeidere, ledere, politikere, lærere, pårørende, tjenestebrukere og andre med interesse for temaet.

Pris ved fysisk tilstedeværelse i konferanselokalene:

Ved tidlig påmelding (innen 30. desember 2021) er prisen samlet for to dager kr 3.980,-  Samlet pris for deltakelse kun én dag er kr 1.990,-

Dersom fire eller flere melder seg på samtidig fra samme arbeidsplass (og deltar), reduseres prisen for hver enkelt med kr 300,- Samlet pris for hele konferansen blir da 3.680,- pr person, ved tidlig påmelding (innen 30. desember 2021).

Konsert og konferansemiddag
Konsert og tre retters middag med to enheter drikke kr 695,-

Overnatting
Rom m/ frokost pr enkeltrom: fra kr 1.245 pr natt
Rom m /frokost pr dobbeltrom: fra kr 1.445. pr natt

Pris ved digital deltakelse / streaming/ tilgang til opptak:

Per person: kr 1.900

Hvis flere skal se på konferansen sammen, skal alle være påmeldt. Alle priser gjelder for to dager. De påmeldte får tilgang til opptak av hele konferansen i 1 måned. Tilgangen er knyttet til den enkeltes epostadresse, og kan ikke deles med andre.

Fremgangsmåte for individuell påmelding:

A) Klikk "påmelding" øverst på siden,

B) Registrer deg, velg kategori "deltaker", bla til neste side og kryss av for "digital deltakelse knyttet til epostadresse, kr 1.900"

C) Motta bekreftelse

D) Når du skal streame konferansen eller se på opptak senere, går du inn på denne adressen: https://live.stiftelsensor.no Logg deg inn ved å registrere din epostadresse (må være den du registrerte ved påmeldingen) og mobilnummer.

OBS: hvis din kommune/organisasjon har bestilt kollektiv tilgang, skal du kun utføre punkt D. Det gjør du på konferansedagene, og når som helst i seks måneder etter dette. Nederst på denne siden finner du oversikt over kommuner/organisasjoner som har bestilt kollektiv tilgang for alle sine ansatte.

Det er også mulig å melde på en hel kommune eller organisasjon kollektivt. Da får alle i kommunen/organisasjonen delta uten ekstra kostnad. Tilgangen gjelder på konferansedagene + 6 etterfølgende måneder.

Det er flere priskategorier for denne ordningen, varierende fra kr 10.000 til 40.000:

Kommuner

1) Kommuner med færre enn 10.000 innbyggere kr 10.000

2) Bydeler i Oslo + kommuner med 10-50.000 innbyggere + sykehus + høgskoler og universitet (inkludert lærere og studenter): kr 25.000

3) Kommuner med over 50.000 innbyggere: kr 40.000

Organisasjoner og fylker

4) Brukerorganisasjoner og fylke:  kr 10.000 

5) Små organisasjoner (færre enn 100 ansatte): kr 10.000

6) Mellomstore organisasjoner (100-500 ansatte): kr 25.000

7) Store organisasjoner (mer enn 500 ansatte): kr 40.000

Høgskoler og Universitet

Høgskoler og universitet (ansatte og studenter): kr 25.000 

 

Fremgangsmåte for kollektiv påmelding:

A) Personen som bestiller kollektiv påmelding klikker på "påmelding" øverst på denne siden,

B) Registrer deg, velg kategori "deltaker", bla til neste side og kryss av for "digital deltakelse knyttet til epostadresse" (velg prisalternativet som gjelder for din kommune/organisasjon)

C) Motta bekreftelse

D) Når du eller noen andre i din kommune/organisasjon skal streame konferansen eller se på opptak senere (påfølgende 6 måneder), går man inn på denne adressen: https://live.stiftelsensor.no Logg deg inn ved å registrere din epostadresse (må være jobbadressen) og mobilnummer samt passord du får på epost i forkant av konferansen. Det er organisasjonen selv som har ansvar for å sende passordet de mottar fra oss videre til organisasjonens ansatte.

OBS

Det er kun en person i kommunen/organisasjonen som skal utføre A til C. Alle andre ansatte går direkte til punkt D.

Lurer du på om du kommer inn under denne ordningen? Nederst på denne siden finner du oversikt over kommuner/organisasjoner som har bestilt kollektiv tilgang for alle sine ansatte.

Tilgang er knyttet til epostadresse-domenet som er angitt ved bestilling (for eksempel alle som har epostadresse som slutter på @Bergen.kommune.no, @stolav.no, @vid.no/@vidstud.no osv. Eneste unntak er interesse- og brukerorganisasjonene, som skal sende eget skjema med navn, epostadresse og mobiltelefonnummer for den enkelte. Tilgangen gjelder for disse organisasjonenes ansatte og styremedlemmer sentralt og i lokallag, ikke for alle deres medlemmer. Den oversendte listen må inneholde færre enn 100 navn

Pris ved årsabonnement på digital deltakelse / streaming/ tilgang til opptak:

Abonnement digital deltakelse 3 årlige konferanser (februar; UngSOR-konferanse, mai og oktober; SOR-konferanse) med 1-5 års tilgang til alle opptakene fra konferansene + bonusmateriale.

Kommuner og bydeler
Kommuner med færre enn 10.000 innbyggere: gratis digital tilgang til høstkonferansen 2021, kr. 25.000 pr år fra 1. 1. 2022.
Kommuner med 10-50.000 innbyggere / bydeler i Oslo: gratis digital tilgang til høstkonferansen 2021, kr. 60.000 pr år fra 1. 1. 2022.
Kommuner med over 50.000 innbyggere: gratis digital tilgang til høstkonferansen 2021, kr. 95.000 pr år fra 1. 1. 2022.

Høgskoler, universiteter, sykehus, fylke og organisasjoner
Høgskoler og universitet: gratis digital tilgang til høstkonferansen 2021, kr. 30.000 pr år fra 1. 1. 2022.

Fylke: gratis digital tilgang til høstkonferansen 2021, kr. 30.000 pr år fra 1. 1. 2022. Sykehus: gratis digital tilgang til høstkonferansen 2021, kr. 50.000 pr år fra 1. 1. 2022.

Det er bindingstid på abonnementet ut hele 2022. Abonnementet fortsetter å løpe til det sies opp. Avbestillingsfrist hvert år er 10. januar. Prisen indeksreguleres hvert år.

Pakkene innebærer ubegrenset tilgang i 1-5 år til hver av konferansene + bonusmateriale for alle som er ansatt (eller er studenter ved høgskole/universitet). Tilgang er knyttet til epostadresse-domenet som er angitt ved bestilling (for eksempel alle som har epostadresse som slutter på @bergen.kommune.no, @stolav.no, @vid.no/@vidstud.no osv.

Kontakt

Kontaktinfo

Daglig leder - Jarle Eknes
tlf: 90758685
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Org.nr: 984 257 503

Besøksadresse

Seljeveien 6
Løren
Oslo

Postadresse

Stiftelsen SOR
Seljeveien 6
0575 Oslo

Fakturaadresse

Stiftelsen SOR c/o
ASR Accounting AS
Postboks 1027
1803 Askim

EHF: 984257503

Epost: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.