Skip to main content

I POSE OG SEKK

En nasjonal konferanse om positiv atferdsstøtte (PAS). 

Påmelding til nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på våre fremtidige konferanser ved å melde deg på nyhetsbrevet vårt:

Konferansen er avsluttet

Opptak fra konferansen er tilgjengelig for abonnenter på SOR Digital+ eller på konferansesiden for alle deltakere.

Presentasjonene fra konferansen finner du på denne siden.

4. og 5. mai 2023 arrangerte Stiftelsen SOR en nasjonal konferanse om positiv atferdsstøtte (PAS) og tilgrensende tema på Grand Hotel Terminus i Bergen.

Mange norske kommuner har tatt, og tar stadig i bruk PAS som rammeverk eller som en viktig del av deres tjenester. De siste årene har SOR gitt ut flere temanummer om PAS i tidsskriftet SOR Rapport, og det er avholdt flere forelesninger på våre tidligere konferanser om tematikken. 

PAS er inndelt i tre overordnede temaer, som til sammen utgjør tolv nøkkelkomponenter. Under konferansen ønsker vi å belyse de ulike nøkkelkomponentene i forelesninger, panelsamtaler og filmer, slik at det i stor grad tydeliggjøres hva PAS er - og ikke er. 

Nytt for 2023 er at vi tilbyr ferdighetstrening i funksjonelle analyser. Denne workshopen vil foregå parallelt med hovedprogrammet, og er eksklusiv for de som deltar fysisk. 

Konferansen kan også sees digitalt på SOR Digital+. Der vil alle forelesningene (utenom workshopen) bli tilgjengelig som opptak og utgjøre en kunnskapskilde for alle som er interessert i positiv atferdsstøtte. 

Program

Torsdag 4. mai

08:30

Registreringen åpner

09:30

Velkommen og introduksjon 

Karl Haakon Sævold, styreleder i SOR, ønsker velkommen til konferansen. Cato Brunvand Ellingsen, fagsjef i SOR, vil deretter gi en introduksjon.

09:45

Laget rundt tjenestebrukeren: fra et ansatt- og pårørendeperspektiv

Nick Gore er klinisk psykolog og forsker ved Tizard Centre University of Kent, og en sentral fagperson i utviklingsen av positiv atferdsstøtte i Storbritannia. Nick har skrevet en introduksjon til tematikken som er oversatt og publisert i SOR Rapport. I tillegg er han førsteforfatter på en gjennomgang av PAS i Storbritannia i 2022. Nick vil fokusere på ansatt- og pårørendeperspektivet i sin forelesning.

Forelesningen vil holdes på engelsk.

10:30

Pause

10:50

PAS i Norge anno 2022

Sandefjord kommune har det siste året startet et omfattende arbeid med å implementere PAS i sin kommune. De har etablert et eget fagteam, og tatt initiativ til et nasjonalt nettverk for alle som er interessert og engasjert i PAS. Under konferansen vil Anders Johansen, prosjektleder for PAS-teamet i Sandefjord kommune, fortelle om hvordan de jobber for å implementere PAS, og hvorfor de anser dette som et viktig arbeid i deres tjenesteutvikling. 

11:10

PAS som rammeverk for gode helse- og omsorgstjenester for personer med utviklingshemming

Helsedirektoratet anbefaler alle kommuner å arbeide systematisk med kvalitetsforbedring i tjenestene. PAS trekkes frem som et anbefalt faglig rammeverk for god praksis i et livsløpsperspektiv. Per-Christian Wandås, seniorrådgiver i Barne,- ungdoms- og familiedirektoratet, kommer for å snakke om PAS i lys av menneskerettighetene (CRPD) og nasjonale føringer. Wandås vil også orientere om tilskuddsordningen kommuner kan benytte seg av i kvalitetsforbedringsprosjekt innenfor tjenestene til personer med utviklingshemming. 

11:30

Den relasjonelle/menneskerettslige forståelsen vs. den biopsykososiale forståelsen 

I Norge legger vi i hovedsak til grunn en relasjonell, eller menneskerettslig forståelse av funksjonshemming, der funksjonshemmingen oppstår i gapet mellom samfunnets krav (rettigheter i samfunnet) og individets forutsetninger. I PAS legger man en biopsykososial forståelse av atferd som utfordrer til grunn, der målet er å forstå denne atferden, samt individets behov og erfaringer. Hva er forskjellen på disse forståelsene, og supplerer de hverandre? Det vil Kim Berge, nestleder i NAKU, forsøke å gi oss et svar på. 

12:00

Lunsj

13:00

Kulturelt innslag

Øyvind Søreide tar med sin akustiske gitar, og spiller to låter for oss. Han har også skrevet en av låtene selv. 

13:15

Aktiv støtte 

Aktiv støtte anses som en forebyggende tilnærming til atferd som utfordrer, og gir et verdifullt grunnlag som PAS kan bygges på. Aktiv støtte kommer blant annet til syne når man inntar en lyttende, utforskende og samarbeidende rolle i hjelperelasjonen. 

I dette innlegget skal Nils-Øivind Offernes (psykologspesialist) og Grethe Kvan Welle fra avdeling for nevrohabilitering ved Oslo universitetssykehus snakke om Aktiv støtte og deres erfaringer med dette. 

13:45

Det personfokuserte fundamentet: en sofadialog

Med positiv atferdsstøtte som rammeverk er alltid hovedpersonen i fokus. Til denne sofadialogen har vi invitert Anette Paulsen og Ingeborg Sangolt fra Sandefjord til å dele sine betraktninger om hva som er viktig for dem. De vil også fortelle hvordan de ønsker at tjenester skal ytes, og dele erfaringer fra hvordan det er å motta tjenester fra kommunen. 

Dialogen ledes av Anders Johansen fra Sandefjord kommune. 

14:15

Pause

14:30

PAS som pedagogisk plattform

Una Helene Østberg, vernepleier fra avdeling for tilrettelagt opplæring ved Randaberg videregående skole, vil i dette innlegget forelese om hvordan PAS som rammeverk legger til rette for tverrfaglig samarbeid og bidrar til å styrke laget rundt eleven. PAS med sitt personfokuserte fundament bidrar til å skape et positivt, differensiert og inkluderende læringsmiljø.

15:00

PAS som faglig rammeverk i Stendi Norge 

Stendi er godt i gang med innføring av Positiv atferdsstøtte (PAS) i sine omsorgstjenestetilbud. I denne prosessen har engasjement, fleksibilitet og korte beslutningsprosesser vært viktig. Ole Bastian Nordstrand, Virksomhetsleder Rogaland og Agder, vil forelese om Stendis prosess fra start og frem til i dag.

15:30

Pause

15:50

Slik har vi alltid gjort det, og det akter vi å fortsette med

Et foredrag om bedriftskultur, innovasjon, endringsprosesser og endringsledelse. Sjur Dagestad er professor emeritus i innovasjon, og er en ettertraktet foredragsholder. Med glimt i øyet og en skarp replikk vil Sjur holde et energisk innlegg om hva som skal til for å endre en etablert bedriftskultur, og hvilke hindringer som ofte oppstår på veien mot målet om en ny og bedre hverdag.

16:30

Faglig program slutt

19:00

Konsert med Magnus Grønneberg

20:00

Konferansemiddag

Konsert med Magnus Grønneberg


Fredag 5. mai

09:00

Velkommen tilbake

09:05

Mellom administrasjon og bakkebyråkrati – en leders betraktninger 

Om PAS skal ha suksess, må de som jobber innenfor rammeverket være supplert med nødvendige organisasjonsendringer. I Sandefjord kommune har de startet en omfattende endringsprosess for å sikre faglig robuste tjenester. Morten Uthaug, seksjonsleder i Sandefjord kommune, vil i dette innlegget belyse hva som skal til for å lykkes i endringsarbeidet

09:35

Ildsjelen på bakkenivå - noen betraktninger om praksisledelse 

Ildsjelen, eller praksislederen, er en nødvendig nøkkelkomponent for at PAS skal få fotfeste ute i tjenestene. Den gode praksislederen bruker selv prinsipper fra PAS, og tilbyr støtte og omsorg til kollegaene rundt seg. God praksisledelse gir høyere arbeidsglede og flere positive arbeidserfaringer, spesielt når man jobber i miljø som er utfordrende for de ansatte.

I dette innlegget vil Omar Saleem fra Stavanger kommune fortelle litt om hvordan praksisledelse bør se ut, og hvorfor det er viktig.

10:00

Pause

10:20

Utviklingen av PAS fra start og frem til i dag

Sandnes kommune var kanskje først ute med å anvende PAS som rammeverk for sine tjenester. De har gjennom mange år gjort seg erfaringer med implementering av PAS. De kommer også til å snakke om PPT sitt arbeid i Sandnes kommune med implementering av PAS, og hvordan de legger PAS til grunn ved veiledning i forhold til enkelte barn i barnehage og elever i grunnskolen. Eivind Mikkelsen og Karina Helgeland vil forelese om Sandnes kommune sin PAS-satsning. 

10:40

Panelsamtale om PAS

Hva er det egentlig som skal til for å lykkes med implementering av PAS? Hvordan får man alle ansatte med på PAS-laget? Hvordan overbeviser man administrasjon og politisk ledelse om at PAS er et egnet rammeverk for gode tjenester? Slike spørsmål kan ha mange svar. Derfor inviterer vi til panelsamtale for å drøfte mulighetsrommet som PAS gir, og hvilke utfordringer man kan møte på. Panelet vil bestå av:

Anders Johansen, prosjektleder for PAS-teamet i Sandefjord kommune
Kathrine Utsola, pedagogisk psykologisk rådgiver i Rogaland fylkeskommune
Bente Blekken, spesialkonsulent i Trondheim kommune 
Ingunn Vatsvåg, sosionom og avdelingsleder i Stendi AS
Ingvild Lemme Kristiansen, administrerende direktør (CEO) i Stendi Norge

 Samtalen modereres av Cato Brunvand Ellingsen, fagsjef i SOR.

11:10

Lunsj

12:10

Kahoot om PAS

Medlemmer av styringsgruppa for nasjonalt nettverk for PAS har trommet sammen en Kahoot om positiv atferdsstøtte. Finn frem konkurranseinstinktet og bli med!

12:25

Metodiske verktøy: sosial validitet og multikomponente intervensjoner 

Et metodisk grunnelement i PAS er funksjonelle analyser (vurderinger), noe de fleste kjenner igjen fra anvendt atferdsanalyse. I dette innlegget vil Silje Haugland, førstelektor ved vernepleierutdanningen i Kristiansand (Universitetet i Agder UiA), redegjøre for ulike kunnskapsbaserte intervensjoner som kan benyttes i PAS, med hovedfokus på funksjonell kartlegging.

Siljes forelesning vil også suppleres med flere metodiske innlegg fra dyktige fagpersoner. Alle innleggene tilgjengeliggjøres digitalt via SOR Digital +. Disse innleggene kan benyttes av hver enkelt arbeidsplass som en del av arbeidsstedets ferdighetstrening og kompetanseheving.

13:00

Å tilnærme seg mennesker som viser stor motstand mot å ta i mot hjelp

Are Molund er kursholder og veileder ved Hava Omsorg. Are kommer for å snakke om hvordan de arbeider med mennesker som har stort behov for hjelp, som fremviser atferd som er problematisk for personen selv og sine omgivelser, men som motsetter seg å ta i mot hjelp. Presentasjonen vil inkludere praksisnære eksempler med beskrivelser av konkrete tilnærminger som man finner igjen i lavaffektiv tilnærming.

13.25

Pause

13:45

PAS i tjenestene - å omsette teori til praksis

Målet med PAS er å forbedre folks livskvalitet. Men hvordan fungerer det egentlig i praksis? Martin Enger, enhetsleder ved Habilitering Hadeland, vil i dette innlegget belyse hvordan PAS fungerer som rammeverk for gode helse- og omsorgstjenester til personer med utviklingshemming, hvilke utfordringer som kan oppstå i arbeidet, samt belyse noen faglige paradoks. 

14:05

Hvordan kan et digitalt fagadministrativt system og PAS gå hånd i hånd? 

Intervensjoner i PAS involverer ofte observasjoner, feltnotat, anekdoter, sjekklister, måling av atferd som utfordrer og utstrakt bruk av selvrapportering. Flere kommuner melder likevel om store utfordringer knyttet til at fagsystemene de benytter ikke gir et helhetlig bilde av arbeidet som gjøres for å oppnå bedre liv. 

Under denne forelesningen vil Philip Andreas Aspholt-Weisser, gründer og operativ leder i WeissTech, gi en smakebit på hvordan et digitalt fagsystem spesielt utviklet for miljøterapeutisk arbeid kan bidra til å sikre systematisert og kvalitetssikret dokumentasjon i et livsløp. Ingeborg Kraabøl, faglig rådgiver på Ragna Ringdals Dagsenter, vil vise frem hvordan de jobber på dagsenteret for å tilpasse bruken av fagsystemet sitt slik at det brukes i tråd med positiv atferdsstøtte.

14:30

De pårørendes engasjement - en suksessfaktor

Isabell Pedersen, avdelingsleder i Alta kommune, har invitert med seg to pårørende som skal fortelle om deres opplevleser og erfaringer med PAS som faglig rammeverk. 

15:00

Takk for nå! 

Med forbehold om små justeringer i programmet underveis

Workshop i funksjonelle analyser (fulltegnet!)

Nytt for 2023 er at vi tilbyr ferdighetstrening i funksjonelle analyser. Denne workshopen vil foregå fredag 5. mai kl. 09:00 - 11:15 parallelt med hovedprogrammet, og er eksklusiv for de som deltar fysisk. Workshopen har begrenset med plasser. Vi anbefaler derfor tidlig påmelding for å sikre deg plass! 

Funksjonelle analyser er et samlebegrep for å finne årsaker til atferd generelt, uavhengig av om den er adaptiv eller utfordrende (Skinner, 1953). En variant er deskriptive funksjonelle analyser hvor det som oftest benyttes Foranledning, Atferd og Konsekvens-skjema (FAK-skjema). Både amerikanske studier, og én norsk studie, har vist at deskriptive funksjonelle analyser brukes mest av klinikere (Oliver et al., 2015; Torve et al., in press). Denne workshopen gir en grundig opplæring i utfylling av hva vi mener er objektive FAK-skjema. Deltakerne vil også få erfaring i hvordan man kan gi opplæring til andre ved hjelp behavioral skills training (BST).

Workshopen er best egnet for personer uten erfaring eller behov for mer kompetanse i bruk av funksjonelle analyser på sitt arbeidssted.

Workshopen holdes i 7. etasje (møterom "Fanny") på Grand Hotel Terminus. 


Workshopen holdes av:

Bjørn André Torve, spesialvernepleier ved Habiliteringstjenesten i Sykehuset Innlandet, Sanderud.

Christoffer Fodstad Eng, vernepleier/spesialkonsulent ved utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Innlandet (Oppland).

Digitale bonusforelesninger

Konferansen suppleres med digitale bonusforelesninger som tilgjengeliggjøres via SOR Digital +

Prisinformasjon

Påmelding (fysisk tilstedeværelse i konferanselokalene + digital tilgang til opptak 1 mnd)

Deltakelse på konferansen 
Ved tidlig påmelding (innen 10. mars 2023) er prisen samlet for to dager kr 4.180,- // Samlet pris for deltakelse kun én dag er kr 2.090.-
Ved påmelding etter 10. mars er prisen samlet for to dager kr 4.700.- og kr 2.350.- for en dag.

Dersom fire eller flere melder seg på samtidig fra samme arbeidsplass (og deltar), reduseres prisen for hver enkelt med kr 300.- Samlet pris for hele konferansen blir da 3.880.- pr person, ved tidlig påmelding (innen 10. mars 2023).

Konferansemiddag
Tre retters middag med to enheter drikke kr 670.-

Overnatting
Rom m/ frokost pr enkeltrom: fra kr 1.530.- pr natt
Rom m /frokost pr dobbeltrom: fra kr 1.730.- pr natt

Stand
Det er mulig å bestille stand til kr 1.300.- pr dag.

Avbestillingsforsikring 200.-

SOR DIGITAL +

SOR Digital+

SOR Digital+ er SORs flaggskip, som gir tilgang til å streame alle de tre årlige SOR- og UngSOR konferansene. I tillegg får man tilgang til opptak fra konferansene i 1-5 år, samt tilgang til mange faglige forelesninger som kun gjøres tilgjengelig for dem som abonnerer på SOR Digital+.