Skip to main content

Kommunikasjon og atferd

Mange mennesker med utviklingshemming har utfordringer knyttet til verbal og/eller nonverbal kommunikasjon. God kommunikasjon, godt samspill og samarbeid krever at begge parter forstår og blir forstått. Første bud når det gjelder å utvikle gode tjenester er kunnskap om personens kommunikative styrker og behov.
Utfordrende atferd er atferd som berører og utfordrer omgivelsene på måter de ikke kan unngå å forholde seg til, og er mer vanlige ved store kommunikasjonsvansker. Men mange forhold kan bidra til utfordrende atferd – smerte, seksuell frustrasjon, forvirring, utrygghet, mistrivsel og manglende mestring overfor krav. Utfordrende atferd kan ikke minst opprettholdes av hvordan atferden påvirker andre til å handle: Det kan være en vei til sosial kontakt, få ønsker oppfylt, eller unngå krav eller ubehagelige situasjoner. Å få klarhet i dette – hva som motiverer en atferd – kan kreve at tjenesteyterne kartlegger miljømessige forhold og samhandling i situasjonene der den utfordrende atferden forekommer.