Skip to main content

Før Kartlegging

Skjema skal benyttes i forkant av enhver kartleggingsprosess. I arbeid med skjemaet vil en sikre at
den ansvarlige for kartleggingen foretar viktige etiske og faglige vurderinger knyttet til i hvilken grad
kartleggingsprosessen er formålstjenlig for personen det gjelder. Det skal nedtegnes i hvilken grad
personen selv deltar i kartleggingen og sikre at de formelle reglene for samtykke blir ivaretatt. En vil
også sikre at nødvendig bakgrunnsinformasjon blir tatt med i vurderingen og at ansatte som skal
gjennomføre kartleggingen har den nødvendige kompetansen.

Last ned og fyll ut skjema:

docxFør kartlegging