Skip to main content
Høring – På høy tid – utsatt frist

Høring – På høy tid – utsatt frist

I mai 2023 leverte Likestillings- og mangfoldsutvalget sin utredning til Kultur- og likestillingsdepartementet. Utvalget som utredet situasjonen til funksjonshindrede i Norge har kommet med en rekke anbefalinger og forslag til tiltak, også som er relevante for personer med utviklingshemming. 

Publisert: mandag, 06. november 2023, av  Cato B. Ellingsen

NOUen som utvalget har skrevet fikk navnet «På høy tid» og indikerer at det er på tide med handling for å fremme likestilling, hindre diskriminering og å bidra til at funksjonshindredes menneskerettigheter blir ivaretatt. Departementet har sendt «På høy tid» på høring, og innen 20. januar kan alle komme med sine innspill til utvalgets forslag og anbefalinger. 

På slutten av NOUen kan du lese en liste over utvalgets forslag til tiltak.

Mange kommuner er godt i gang med å utarbeide sine innspill, og vi i Stiftelsen SOR vil anbefale alle ansatte som er opptatt av levekår, menneskerettigheter og tjenester til personer med utviklingshemming om å vurdere å sende inn innspill. Dere kan også spille inn til oss i SOR hva vi bør legge vekt på i vårt høringssvar. 

Utredningen peker på en lang rekke faktorer som skaper barrierer for likestilling, men som sagt legger den også vekt på hvilke muligheter som finnes. Overordnet legger denne utredningen vekt på å styrke søkelyset på menneskerettigheter. De peker på behovet for å inkorporere CRPD i menneskerettsloven, en styrket innsats for universell utforming og en forbedret assistanse ordning. Videre peker de på tiltak for bedre oppvekst for funksjonshindrede barn og deres familier, på boligpolitikken og ikke minst fremhever de at funksjonshindrede ofte tilhører flere minoriteter og at dette må hensyntas når politikk for funksjonshindrede skal utformes. 

På vår konferanse om livskvalitet i Oslo 26. – 27. oktober 2023 hadde vi invitert Kristian Bogen som ledet utvalget og Line Melbøe som var medlem, til å redegjøre for deres arbeid, anbefalinger og forslag til tiltak. Det resulterte i en forelesning og en samtale om tematikken. Begge deler kan alle som har tilgang til SOR Digital + se der, og under kan du se samtalen vår fagsjef Cato Brunvand Ellingsen hadde med dem om «På høy tid». 

Husk høringsfrist 20. januar 2024. Se mer om høringen på departementets nettsider.

 

Hold av 2. og 3. mai 2024 for SOR-konferanse i Bergen om ledelse og organisering av tjenester.