Skip to main content

MÅL OG MENING

En SOR-konferanse om livskvalitet

26. - 27. oktober 2023 - Oslo kongressenter

Med mål og mening i jakten på det gode liv! 

Konferansen er avholdt, men alle med tilgang til SOR Digital + kan se hele konferansen der.

Hva er livskvalitet og hvordan kan vi vurdere om vi har god livskvalitet? Er livskvalitet noe annet for personer med utviklingshemming enn for andre?  Hvordan sikrer vi meningsfulle aktiviteter og gode relasjoner? 

Stiftelsen SOR inviterer til konferanse 26. - 27. oktober om Livskvalitet. Konferansen inneholder både teoretiske innganger og praktiske eksempler. Det blir mulig å delta på workshop for inntill 25 av deltakerne, denne gang om active support. Alle de andre bidragene vil selvsagt være tilgjengelig digitalt både direkte og i opptak på SOR Digital +.

Sees i oktober!

Påmelding til nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på våre fremtidige konferanser ved å melde deg på nyhetsbrevet vårt:

Thomas Tvedt fra The Voice

Konferansemiddag og konsert

For alle som melder seg på middagen på kvelden, blir det mini-konsert med Thomas Tvedt fra The Voice!

Konferansen er avsluttet

Opptak fra konferansen er tilgjengelig for abonnenter på SOR Digital+ eller på konferansesiden for alle deltakere.

Presentasjonene fra konferansen finner du på denne siden.

  • Petter Østreng og Felix Robert Andersen.

    Petter Østreng og Felix Robert Andersen.

Program

Torsdag 26. oktober

0830

Registrering

0930

Åpning
Karl Haakon Sævold
, styreleder Stiftelsen SOR

Presentasjon av konferansens konferansierer Petter Østreng og Felix Robert Andersen

0945

Hva er livskvalitet?
Ragnhild Bang Nes
Seniorforsker ved Folkehelseinstituttet og førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo

Ragnhild er blant landets fremste forskere og formidlere på tema knyttet til livskvalitet. Hun vil i denne innledende forelesningen gi oss et overblikk på hva som egentlig menes med livskvalitet, hvordan en kan måle dette og hun vil også reflektere over hvilke faktorer som utfordrer og bidrar til god livskvalitet i befolkningen.

1025

Pause

1045

Livskvalitet som mål for positiv atferdsstøtte
Ulf Berge, 
Førstelektor ved Fakultet for helsefag, VID vitenskapelige høgskole og Kai Storm Plener, voksen autist med gode og dårlige erfaringer fra skole, avlastning, bofelleskap og psykiatri. 

Livskvalitet står helt sentralt i PAS-rammeverket. I denne forelesningen får vi en gjennomgang av hvordan en ser på livskvalitet innen PAS, en innføring i livskvalitetshjulet og livskvalitetsdomener, samt eksempler på hvordan dette kan brukes i planlegging av tjenesteyting.

1130

Samtale om livskvalitet med inviterte gjester 

Deltakerne i samtalen er Camilla Kvalheim som er redaktør for TV Bra, Annette Drangsholdt som er leder av Autismeforeningen og Thea Kanutte Åmelfot som er nestleder i erfaringsutvalget til NFU. 

1200

Lunsj

1300

Kulturelt innslag og liten innledning
Gjøvik kunst- og kulturskole/ Pascal Norge
 

1325

Lansering av «Kjæresteboka»
Carina Carlsen, 
Rådgiver ved Likestillingssenteret og Wenche Fjeld, høgskolelektor ved Høgskolen i Innlandet 

Hvem kan være kjærester? Hva gjør egentlig kjærester sammen? Og må man ha sex for å være kjærester? 
Mennesker med intellektuelle funksjonsnedsettelser har en mangedoblet risiko for å utsettes for seksuelle overgrep. Helsepersonell etterlyser enkle, men gode forebyggende verktøyer på første nivå i PLISSIT-modellen som kan brukes i hverdagen. Nå har Likestillingssenteret og Wenche Fjeld gått sammen om å lage «Kjæresteboka»! Dette er en samtalebok om hva det vil si å være kjærester og hva kjærester gjør sammen. Boka er enkelt illustrert av Linda Heggen og legger opp til enkle spørsmål.  
Du vil få en presentasjon av prosjektet, samt praktisk gjennomføring av hvordan bruke boka. 

1355

Det har endra livet mitt. Deltakererfaringer fra VIP 
Likestillingssenteret/ Lillestrøm kommune

Hva er VIP – Viktig Interessant Person v/Frøydis Sund, seniorrådgiver Likestillingssenteret 

Panelsamtale med deltakere på VIP-kurs i Lillestrøm og VIP-instruktørene Marit Sofie Derås og Janne Nordby, ledet av fagkoordinator Elisabeth Antonsen 

Deltagerne og instruktørene vil snakke om erfaringer og opplevelser med å være sammen på kurs. Hva har det betydd for hver enkelt, hva har de lært om seg selv og andre. For eksempel deler mange at det er lettere å si ja til det de vil og nei til det de ikke vil. Noen har erfart at foreldre og personal synes denne selvbevisstheten kan være utfordrende. 

1425

Pause

1445

Hverdagslykke – Hva skal til for å oppleve en god hverdag? 
Veerle Garrels
Professor i spesialpedagogikk, OsloMet 

Livskvalitet påvirkes av overordnede objektive faktorer, som inntekt, bo- og arbeidsforhold, og sosiale relasjoner. I tillegg omfatter livskvalitet subjektive aspekter, som tilfredshet med tilværelsen, glede og mestring. I dette foredraget undersøker Veerle hvilke faktorer som bidrar til kvalitet i hverdagen. Finner hun kanskje noen uante kilder til glede og hverdagslykke? 

1515

Sjef i eget liv og felleskap med andre
Birgitte Fossnes
(teamkoordinator) og Monica Reiss Guvåg (Fagansvarlig)
Drammen kommune

Sjef i eget liv og felleskap med andre. Personfokuserte tjenester, systematisk medvirkning og opplæring for beboerne på Flisa Borettslag.

1545

Livskvalitet - Et begrep til besvær eller en vei til et meningsfylt liv?

Stian Orm er førsteamanuensis i psykologi ved Høgskolen i Innlandet og har forsket på livskvalitet for personer med ulike utviklingsforstyrrelser i sitt doktorgradsarbeid. Han har også selv en diagnose på autismespekteret, og vil i innlegget presentere sitt syn på livskvalitet fra en faglig og personlig vinkel. Stian er opptatt av at livskvalitet er noe allmennmenneskelig, og frykter at fokuset på å definere hva livskvalitet er for ulike grupper av mennesker (eller nevrotyper) kan bringe oss på villspor når det gjelder å tilrettelegge for et meningsfylt liv for den enkelte. 

1630

Slutt på det faglige programmet dag 1

1900

Konsert med Thomas Tvedt og konferansemiddag

Fredag 27. oktober

0900

Digitalt innenforskap for mennesker med utviklingshemming 
Else Tobiassen, Jone Storsnes, Ine Holt, Ann Kristin Flystveit og Marte Troland

Nasjonalt velferdsteknologiprogram, KS Forskning, innovasjon og digitalisering  

I Det nasjonale velferdsteknologiprogrammet er Velferdsteknologi til barn, unge og voksne med medfødte eller tidlige ervervede funksjonsnedsettelser et av satsningsområdene.  

Livskvalitet kan være en av gevinstene for tjenestemottakerne der teknologien er med på å normalisere og trygge hverdagen. Hvorfor tar det så lang tid med implementering og bruk av teknologi til denne delen av innbyggerne våre.  Er lovverket til hinder? Hva med kompetanse? Og hva ønsker tjenestemottakerne selv.  Vi vet vi må jobbe på nye måter, hvordan kan velferdsteknologi være en del av den helhetlige tjenesten. 

0945

MindMe: Når ordene mangler - Digitale psykiske helsetjenester for mennesker med kognitiv utfordringer 

Oddbjørn Hove
Psykologspesialist (PhD)/Seniorforsker, Klinikk for psykisk helsevern, Seksjon spesialisert behandling, Avdeling for forskning og innovasjon

MindMe er et forskningsdrevet innovasjonsprosjekt som utvikler det digitale kartleggingsverktøy Inventorium for støttet psykologisk evaluering (iSpe) og en sømløs samhandlingsplattform. Vårt mål er å gjøre det enklere for mennesker med nedsatt kognitiv fungering å aktivt delta i formidling av sine utfordringer. Ved å forsterke stemmene deres kan vi sikre at tjenestene er mer personsentrerte og bedre tilpasset deres behov. Oppfølging av psykisk og psykososial helse hos personer med langvarige og sammensatte behov, krever en samarbeidende og koordinert innsats mellom de ulike instanser og fagpersoner som er involvert. Ved å fremme bedre kommunikasjon, deling av kompetanse og felles beslutningstaking på en samhandlingsplattform, kan vi redusere utfordringene med fragmentert oppfølging og gi en mer helhetlig og sømløs tjeneste. 

1015

Det handler om meg – en digital brukerundersøkelse for personer med nedsatt funksjonsevne
Harriet Ramstad Hove og Siv Helen Strand Holden
Tysvær kommune

Et prosjektarbeid i å utvikle et digitalt verktøy til tjenesteutvikling og brukermedvirkning – å kunne legge til rette for brukers medvirkning til  

utforming og evaluering av egne tjenester, samt en aktiv deltakelse i prosjektarbeidet med påvirkning gjennom brukerpanel. Et interkommunalt prosjekt med 4 kommuner. 

1040

Pause

1100

På høy tid
Nils Kristian Bogen og Line Melbøe med flere

Likestillings- og  mangfoldsutvalget har utredet situasjonen til funksjonshindrede i Norge og kom våren 2023 med NOU 2023:13 “På høy tid — Realisering av funksjonshindredes rettigheter”. Utvalget har utarbeidet en rekke anbefalinger og forslag til tiltak som vil fremme likestilling, hindre diskriminering, og bidra til at også funksjonshindredes menneskerettigheter blir ivaretatt. Utvalgets anbefalinger vil bli presentert og diskutert. 

1145

Lunsj

1245

Kulturelt innslag 
Gjøvik kunst- og kulturskole/ Pascal Norge 

1300

Skal vi bare steke vafler?
Ragnhild Arntsen og Christoffer Bratseth
Sjiraffen kultursenter

Et foredrag om livskvalitet og mestring i fellesskap fra Sjiraffen Kultur- og Kompetansesenter. Hva vil det si å være en del av et fellesskap, en aktiv medspiller i samfunnet vårt? Christoffer forteller om hva Sjiraffen betyr for han, historier fra hans skolegang og frem til nå. Ragnhild Arntsen forteller om prosjektet Sjiraffen, og hvilke dramafaglige og pedagogiske metoder vi aktivt bruker som en del av arbeidsdagen. Arntsen er opptatt av enkeltindividet - og gruppa. Alle har rett til å spille hovedrollen i sitt eget liv, men også å kunne se seg selv opp imot resten av samfunnet. Vi trenger alle brikkene i samfunnet for at puslespillet skal bli fullkomment, ingen brikker kan stå alene. 

1330

Fra kaos til et godt liv, Erlend (21) på Smøla
Hanne Smedal Tenggren
(mor) og Maria Snorresdatter Lervik (medlem i primærteam)

Erlend har autisme og utviklingshemming. Viktig tilrettelegging og koordinert sammarbeid har vært grunnlaget for at Erlend kan bruke ressursene sine på en god måte. Her får man et innblikk i livet hans i dag.

1400

Pause

1415

Foto av Peter VermeulenAutism and happiness: from neurodiversity to neuroharmoni
Peter Vermeulen

Peter er en svært annerkjent belgisk psykolog, skribent og foredragsholder som over flere år har rette fokus på livskvalitet og autisme. Vi er glade for at Peter kan komme til Norge for å snakke om dette for konferansens deltakere. Les mer om han og hans arbeid på nettsiden hans; Autism in context. 

Presentasjonen er på engelsk

1500

Slutt

Workshop - Fra passiv mottaker av tjenester til aktiv deltakelse i eget liv

Fredag formiddag, fra klokken 0900 til 1130, tilbyr vi en egen workshop for deltakerne. Målet er at en skal kunne fordype seg i et aktuelt tema. Under følger info om høstens workshop. Du må melde deg på når du melder deg på konferansen. Det er kun 25 plasser, så her gjelder det å være tidlig ute.

Tema:

Hvordan kan tjenesteytere bidra til meningsfulle aktiviteter og gode relasjoner i livene til dem som trenger bistand for å leve liv i tråd med egne ønsker og verdier? Active support er en viktig del av PAS-rammeverket mange kommuner nå er i ferd med å implementere, og vi tilbyr her en workshop der deltakerne sammen kan fordype seg i dette. Prinsippene for active support vil bli gjennomgått og deltakerne vil jobbe med hvordan en kan anvende dette i tjenesteyting. 

Seminaret holdes av Nils-Øivind Offernes og Grethe Kvan Welle fra avdeling for nevrohabilitering ved Oslo universitetssykehus

  • Foto av Grethe Kvan Welle og Nils-Øivind Offernes

    Grethe Kvan Welle og Nils-Øivind Offernes. Foto: Stiftelsen SOR

Prisinformasjon

Påmelding (fysisk tilstedeværelse i konferanselokalene + digital tilgang til opptak 1 mnd)

Deltakelse på konferansen 
Ved tidlig påmelding (innen 9. september 2023) er prisen samlet for to dager kr 4.180,- // Samlet pris for deltakelse kun én dag er kr 2.090.-
Ved påmelding etter 9. september er prisen samlet for to dager kr 4.700.- og kr 2.350.- for en dag.

Dersom fire eller flere melder seg på samtidig fra samme arbeidsplass (og deltar), reduseres prisen for hver enkelt med kr 300.- Samlet pris for hele konferansen blir da 3.880.- pr person, ved tidlig påmelding (innen 9. september 2023).

Spesialpris med SOR Digital +
Ansatte i kommuner og virksomheter som abbonerer på SOR Digital + kan delta fysisk for 1810 kroner. Dette inkluderer deltakelse begge dager med dagpakke. Middag kommer i tillegg. Grupperabatt gjelder ikke for denne prisen.

Konferansemiddag
Tre retters middag med to enheter drikke kr 760.-

Overnatting
Rom m/ frokost pr enkeltrom: fra kr 1980.- pr natt
Rom m /frokost pr dobbeltrom: fra kr 2320.- pr natt

Stand
Det er mulig å bestille stand til kr 1200.- pr dag.

Avbestillingsforsikring 200.-

SOR Digital+

SOR Digital+ er SORs flaggskip, som gir tilgang til å streame alle de tre årlige SOR- og UngSOR konferansene. I tillegg får man tilgang til opptak fra konferansene i 1-5 år, samt tilgang til mange faglige forelesninger som kun gjøres tilgjengelig for dem som abonnerer på SOR Digital+.