Skip to main content

Bokutgivelser med tilknytning til SOR

Utviklingshemning. Årsaker og konsekvenser

Ivar Mæhle, Jarle Eknes og Gunnar Houge (red.)
Universitetsforlaget, 2018 (2. utgave).

Ny forskning og DNA-diagnostiske metoder har gjort det nødvendig med en oppdatert utgave av «Utviklingshemming. Årsaker og konsekvenser». Her presenteres sentrale årsaker til utviklingshemming med oversikt over syndromer, forstyrrelser og følgetilstander.

Inkluderende praksis - Gode erfaringer fra barnehage, skole og fritid.

Lise Lundh; Herlaug Hjelmbrekke; Signhild Skogdal (red.)
Universitetsforlaget, 2014.

En forutsetning for en god inkluderende praksis er samarbeid mellom foreldre og fagfolk. Boka er skrevet av både fagfolk og foreldre, og brukerperspektivet er en rød tråd gjennom all kapitlene. Forfatterne ønsker å inspirere og øke interesse og bevissthet rundt inkluderende miljø der alle er en del av fellesskapet.

Psykisk lidelse hos voksne personer med utviklingshemning - forståelse og behandling

Trine Lise Bakken og Mette Egelund Olsen (red.)
Universitetsforlaget 2012

Boken legger vekt på forståelse og praktiske implikasjoner av diagnose. Forfatterne tar for seg henholdsvis psykososiale og biologiske behandlingsmetoder og gir et oppdatert kunnskapsgrunnlag innenfor feltet. Forfatterne løfter her frem de spesielle utfordringene ved psykisk lidelse som knytter seg til at personen har reduserte kognitive ferdigheter. Når er det behov for behandling, og når man skal være tilbakeholden?

Habilitering av barn og unge - tiltak for helsefremming og mestring

Edith V. Lunde, Bjørn Lerdal og Leif Hugo Stubrud (red.).
Universitetsforlaget 2011

I de senere år har det skjedd en gradvis endring av ideologien og tenkningen om barn og unge med ulike funksjonsnedsettelser. Endringene reflekteres ikke minst i et større fokus mot tiltak for en bedre folkehelse. I denne boken dreies søkelyset fra funksjonsnedsettelsen og begrensningene den kan bidra til, over mot muligheter, positiv psykologi og mestring. Forfatterne viser hvilken betydning barnets og familiens egen deltakelse og medvirkning har for habiliteringen.

Samhandling med og uten ord - miljøbehandling for mennesker med utviklingshemning og psykisk lidelse

Trine Lise Bakken (red.)
Hertervig forlag, 2011

Endelig kommer en norsk bok som omfatter miljøbehandling for mennesker med utviklingshemning og psykisk lidelse. Den belyser hvordan den enkelte miljøterapeut kan være en god samhandlingspartner når klienten er utviklingshemmet og har høyt symptomtrykk grunnet psykisk lidelse. I tillegg gir den en generell innføring i feltet, allmenne aspekter ved psykiatrisk miljøbehandling for personer med utviklingshemning; terapeutiske miljøvariabler, kartlegging og observasjon, og krisehåndtering. Boken kan leses av alle som er interessert i psykisk lidelse hos mennesker med kognitive vansker. Den er primært skrevet for fagpersoner, men passer også for studenter, familiemedlemmer og andre nærpersoner.

Vanlig eller utviklingshemmet? Selvforståelse og andres forståelser

Anna M. Kittelsaa
Fagbokforlaget 2011

Boken gir et innblikk i unge voksne utviklingshemmedes hverdagsliv slik de selv forteller om det. Utviklingshemmedes egen forståelse av sin situasjon har i liten grad vært presentert i det offentlige rom, og det finnes få bøker på norsk hvor utviklingshemmedes egne fortellinger er i fokus. Boken betyr derfor et tilskudd til vår kunnskap om hva det innebærer å leve med en slik funksjonsnedsettelse.